Soutěž „Podzimníček“

PODZIMNÍČEK

Začal podzim a již tradičně byla v říjnu vyhlášena tvořivá soutěž „Podzimníček“. Učitelé s žáky využili pěkného počasí ke sběru potřebných přírodnin do soutěže. Zároveň poznávali různé přírodní materiály, plody stromů, pozorovali proměny a barevnost přírody, které nám podzim přináší.  Žáci a učitelé jednotlivých tříd zapojili svoji fantazii, aby z nasbíraných a připravených přírodnin (listů, kukuřice, jeřabin, šišek, dýně, brambor, bukvic, ořechů, kůry dřevin, mechu …) vytvořili společnou prací i samostatně „Podzimníčka“. Výsledkem jsou originální, velmi nápadité a krásné výtvory.  Všechny třídy dostaly diplom za účast v soutěži a samotní žáci byli odměněni sladkostí.

Martina Jančíková

Rubriky: O škole | Napsat komentář

Drakiáda 2011 – soutěž v pouštění draků

Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, byl krásný podzimní den. Na kopečku za městem Bystré jsme 17.října pouštěli draky, i když bylo téměř bezvětří, snaha dětem, respektive učitelům nechyběla. Komu se povedlo přece jen dostat draka do nebes, brzy ho zase sbíral z trávy.  Žáci i učitelé si to báječně užili.

Autor : Laďka Filipová

Rubriky: O škole | Napsat komentář

Nová třída pro děti s autismem

 

Rubriky: O škole | Napsat komentář

Bramborové hrátky

Třetí zářijový týden byl pro dvě speciální třídy v Poličce ve znamení projektového týdne, který nesl název Bramborové hrátky. Po celý týden se tak žáci prostřednictvím rozmanitých činností seznamovali s využitím, sklizní a pěstováním brambor. Na školním pozemku jsme například sklízeli brambory a zryli záhon, na vycházce jsme hledali pole s bramborami, vařili z nich pokrmy a pekli je na ohníčku, učili se básničky, zdramatizovali jsme pohádku, tvořili bramborová tiskátka a s bramborami jsme také cvičili.

Ivana Vondrová

Rubriky: O škole | Napsat komentář

O škole

Změny, které nastaly dnem 1.7. 2011:

 

Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubice došlo ke sloučení dvou škol. Těmito školami se rozumí Základní škola speciální Bystré a Speciální základní škola Polička. Důležité je ale poznamenat, že pro žáky, rodiče, pedagogy a další veřejnost nedochází k žádným výrazným změnám.

Výše uvedený Krajský úřad schválil pro obě školy jednotný název a tím je Speciální základní škola Bystré. Ředitelkou sloučeného subjektu byla jmenována Mgr. Dita Bomberová.

Obě školy vzdělávají žáky s mentálním postižením, více vadami a autismem. Proto je cílem všech pedagogů přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů, které se také stávají podkladem k vytváření Individuálních vzdělávacích programů.

Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – Speciálním pedagogickým centrem, které je součástí Speciální základní školy Bystré.

 

Kde nás najdete?

 

Škola v Poličce – Jiráskova 825, Polička

tel.  461 725 707

Škola v Bystrém – Domov na zámku, Bystré

tel. 461 741 491

 

Historie škol

 

Škola v Poličce sídlí od r. 1991 v budově bývalých jeslí. Veřejnosti byla známa pod názvem Zvláštní škola. Škola zpočátku vzdělávala žáky s lehkým mentálním postižením, kteří měli potíže zvládat osnovy běžné základní školy. Postupně reagovala na potřeby rodičů dětí se zdravotním postižením a ve škole byla zřízena Pomocná škola (nyní speciální) která vzdělává žáky se středně těžkým,  těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem.

Školu navštěvují žáci místní a z blízkého okolí. Budova je umístěna ve velké zahradě, v blízkosti je lesopark, zahrádkařská kolonie a samoobsluha. Žáci se stravují ve školní jídelně na ul. Rumunská. Žáci mají k dispozici malou tělocvičnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a dívčí a chlapeckou dílnu.

 

Škola v Bystrém byla založena v roce 1992 v areálu Domova na zámku v Bystrém. V prostorách školy je žákům k dispozici 5 tříd, cvičná kuchyňka a dílna na pracovní vyučování.

Tělocvična je po dohodě využívána v prostorách Domova na zámku. Zpočátku navštěvovali naše zařízení pouze klienti Domova na zámku, postupem času začaly do školy dojíždět i děti z rodin. Areál školy obklopuje krásný park s vybaveným sportovním a dětským hřištěm.

Stravování zajišťuje školní kuchyně Základní školy Bystré.

 

Současnost škol

 

V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou, která je určena žákům s lehkým mentálním postižením. Pro ně jsou zřízeny  třídy ve kterých se může vzdělávat až 14 žáků. Žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem navštěvují ZŠ speciální. Třídy se naplňují do počtu 6 žáků. Nezbytná je pomoc pedagogických asistentů  nebo osobních asistentů. Součástí školy je školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, ve škole pracuje výchovný poradce, metodik enviromentální výchovy, metodik preventivního programu a koordinátoři ŠVP. Škola se zapojuje do různých aktivit, soutěží, projektů a využívá kulturní a jiná zařízení v Poličce.

 

V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. V těchto třídách se vzdělává 4 až 6 žáků pod vedením 2 až 3 pedagogických pracovníků. Podporu zajišťují osobní asistenti (služby osobní asistence jsou zajišťovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící ve svitavském regionu). Do výuky jsou zařazovány nejnovější speciálně pedagogické metody a formy práce, relaxační a terapeutické činnosti. Pravidelné konzultace s učiteli a rodiči po dohodě zajišťují pracovníci Speciálně pedagogického centra – speciální pedagog, psycholog a logoped.

Součástí školy je Přípravný stupeň a nově byla zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra třída, která je umístěna v Multifunkčním domě na náměstí v Bystrém.

Škola zde využívá celé třetí nadzemní podlaží, kde bude má k dispozici 4 učebny, velkou hernu a bezbariérové sociální zařízení. Tyto prostory využívá škola i speciálně pedagogické centrum, které je součástí školy. Škola má v těchto prostorách stabilně jednu třídu. Další třídy se tady střídají tak, aby tady každá třída byla 1x za týden.

Součástí obou sloučených škol je Speciální pedagogické centrum (SPC), které má pracoviště v Poličce v budově bazénu a v Multifunkčním domě v Bystrém náměstí Na podkově.

Rubriky: O škole | Napsat komentář